Etiket arşivi: Gelir Ortaklığı Senetleri

G – borsa terimleri sözlüğü

G harfi ile başlayan borsa terimleri sözlüğü ve ingilizce karşılıkları :

Gayrimenkul Sertifikaları

Real Estate Certificates

İhraçcıların bedelleri inşa edilecek veya edilmekte olan gayrimenkul

projelerinin finansmanında kullanılmak üzere ihraç ettikleri, değerleri birbirine

eşit, hamiline yazılı menkul kıymettir.

 

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları

Real Estate Investment Trusts

Gayrimenkuller ve gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçlarından oluşan

portföyü işleten ve gayrımenkule dayalı projelere yatırım yapan sermaye

piyasası kurumlarıdır.

 

Gelir Ortaklığı Senetleri

Revenue Sharing Certificates

Köprü, baraj, elektrik santralı, karayolu, demiryolu, telekomünikasyon

sistemleri ile sivil kullanıma yönelik deniz ve hava limanları ile benzerlerinden,

kamu kurum ve kuruluşlarına ait olanlarının gelirlerine, ortak olunması için

çıkarılan senetlerdir.

 

Genel Finans Ortaklıkları

General Finance Corporations

(Corresponding Special Purpose Vehicles in Securitization)

Alacakların temellükü ve bu alacaklar karşılık gösterilerek düzenlenen varlığa

dayalı menkul kıymetlerin ihracı ve halka arzı amacıyla kurulan anonim

şirketlerdir.

 

Getiri Endeksleri

Return Indices

Hisse senetlerinin fiyatlarındaki değişimlerin yanı sıra şirketlerin ödedikleri kar

paylarını da dikkate alarak hesaplanan endekslerdir.

 

Gözaltı Pazarı

Watchlist Companies Market

Hisse senetleri Borsa’da işlem gören şirketler ve/veya hisse senetleri işlemleri

ile ilgili olarak olağan dışı durumların ortaya çıkması, hisse senetleri borsada

işlem gören şirketler tarafından kamunun zamanında, tam ve sürekli

aydınlatılmasına ve mevcut düzenlemelere uyum konusuna gerekli özenin

gösterilmemesi, yatırımcıların haklarının korunması ve kamu yararı gereği

hisse senetlerinin Borsa kotundan ve/veya ilgili pazardan geçici ya da sürekli

çıkarılması sonucunu doğurabilecek gelişmelerin oluşması nedeniyle

şirketlerin izleme ve inceleme kapsamına alınması durumlarında, sürekli

gözetim, denetim ve izleme ortamında, hisse senetlerinin likidite imkanını

kesintiye uğramadan İMKB bünyesinde işlem görebileceği pazardır.

 

Halka Açık Anonim Ortaklık

Publicly-Held Corporation

Hisse senetleri halka arz edilmiş olan veya halka arz edilmiş sayılan anonim

şirketlerdir.

 

Halka Arz

Public Offering

Halka arz, sermaye piyasası araçlarının satın alınması için her türlü yoldan

halka çağrıda bulunulmasını; halkın bir anonim ortaklığa katılmaya veya

kurucu olmaya davet edilmesini; hisse senetlerinin borsalar veya diğer

teşkilatlanmış piyasalarda devamlı işlem görmesini; halka açık anonim

ortaklıkların sermaye artırımları dolayısıyla hisse senetlerinin satışını ifade

eder.

 

Halka Arza Aracılık

Intermediation For Public Offering

Sermaye piyasası araçlarının halka arz yoluyla satışına aracılıktır.

 

Hazine Bonosu

Treasury Bill

Hazine tarafından vadesi bir yıldan kısa süreli olarak çıkarılan ve iskontolu

olarak işlem gören borçlanma senetleridir.

 

Hedging

Hedging

Nakit piyasada bulunulan bir pozisyondan oluşan risklerden diğer piyasalarda

(futures, options vs.) pozisyon alarak korunmadır.

 

Hisse Senedi

Stock

Anonim ortaklıklar tarafından çıkarılan ve anonim ortaklığın sermayesine belirli

bir katılma payını temsil eden, yasal şekil şartlarına uygun olarak düzenlenmiş, kıymetli evraktır.

 

Hizmetler Endeksi

Services Index

Hizmetler sektöründe yer alan şirketlerin hisse senetlerinin fiyatlarındaki değişmeler dikkate alınarak hesaplanan hisse senetleri piyasası endeksidir.